Konya ,Turkey

 

exhibition during (MOLANA Commemoration) Konya.Turkey ; 2017

 

 ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________